Ahornvej 50 C, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45864206 
 
  studerende
 
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:
 1. Beskrivelse af praktikstedet
 2. Uddannelsesplan for første praktikperiode
  1. Pædagogens praksis
 1. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
PRAKTIKBESKRIVELSE
 1. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik
 2. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik
 3. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik
   
  Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.
  Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).
   
A. Beskrivelse af praktikstedet
  Skriv i de hvide felter:
Institutionens navn: Ahornhuset
Adresse: Ahornvej 50 c, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45864206
E-mailadresse: kontakt@ahornhuset.dk
Hjemmesideadresse: www.ahornhuset.dk
Åbningstider: Mandag til torsdag 6.30-17.00. Fredag 07.00-16.30.
Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.
Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) x
Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  
Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  
 
Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Dagtilbud for 3-6 årige under serviceloven.
Beskrivelse af brugergruppen: Børnehavebørn i alderen 3-6 år.
Antal børn/unge/voksne: Normeret til 66 børn.
 
Aldersgruppe: 3-6 år
Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)
 
Børnehaven er et åbent hus med en pædagogisk udviklingsplan, hvor værdigrundlaget er et fællesskab, hvor vi i et tæt samarbejde styrker børnenes sociale udvikling og derved giver dem et solidt grundlag. Dette for at de får positive, sjove og lærerige børnehave år og ydermere for at give børnene sociale og medmenneskelig færdigheder til gavn i nuet og til gavn for det senere liv/skoleliv.
 
Børnehaven fungerer stue og funktionsopdelt i en åben struktur.
 
Vi har et ledelsesteam bestående af leder og souschef med forældrevalgt bestyrelse som arbejdsgiver.
 
Personalesamarbejdet sker via daglig åben dialog, månedligt personalemøde samt årlig personale weekend.
 
Vi samarbejder med distriktspædagog, talepædagog, psykolog og sundhedsplejerske.
 
Vi følger Hørsholms kommunes regler om oplysningspligt, tavshedspligt og børneattest.
 
Vi forventer at den studerende er engageret i vores dagligdag samt tager ansvar for egen uddannelse. Herudover er et stabilt fremmøde en selvfølge.
Fysiske rammer; ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)
Huset er rummeligt, utraditionelt indrettet med køkken og pejsestue som husets centrum. Vi har store lyse stuer, mindre legerum,  malerværksted, puderum, træværksted mm. Huset er omkranset af en stor legeplads, der ved sin indretning giver mulighed for mange former for leg og udfoldelse. Vi har en hockeybane samt et stort græsareal til boldspil og anden udfoldelse.  I en lukket atriumgård er vi ved at skabe en sansehave.
Ansatte
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)
7 pædagoger, 3 medhjælpere, 1 køkkenassistent samt vikarer.
Dato for sidste revidering: 28/5-2018

 

 

 

 

Den studerendes plan for 1. praktik, inkl. udtalelse

Rev. 05.05.16

Praktiksted: Ahornhuset

Studerende

Praktikvejleder:                                                       

Praktikansvarlig underviser

1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Grundfagligheden giver de studerende kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og dannelse.

Kompetenceområde: Pædagogens praksis

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende

(Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet)

 

Praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

Anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Vi har en struktureret dagligdag, hvor alle børnegrupper tilbydes musikforløb, motoriske udfoldelser, naturoplevelser, kreativitet osv.

Vi er et hus med mange traditioner som følger årets gang.

 

Den studerende indgår aktivt i husets pædagogiske opgaver samt at forholde sig undrende, nysgerrig og reflekterende. Dette i samarbejde med vejleder såvel som øvrigt personale og andre relevante fagpersoner.

 

 

Målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

Målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

I Ahornhuset er vores faste traditioner altid nøje tilrettelagt og bliver med jævne mellemrum evalueret.

 

Den studerende indgår aktivt i husets praksis og deltager i personalemøder og andre aktiviteter. Der vil være løbende vejledning og dialog i hverdagen.

Den studerende følger til dels vejleder men har mulighed i stor udstrækning mulighed for at deltage i husets forskellige aktiviteter og traditioner.

 

 

 

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

I Ahornhuset dokumenterer vi eksempelvis ved nyhedsbreve, billeder, beskrivelse af hverdagsbegivenheder, skriftlige ugeplaner samt evalueringsskemaer. Vi evaluerer hyppigt på personalemøder samt efter større arrangementer.

Vi vil involvere den studerende i husets dokumentations- og evalueringsmetoder samt lade denne forholde sig undrende og reflekterende til disse.

 

Såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Med en bevidsthed om vigtigheden af sund mad i barndommen prioriterer vi de varierede og sunde kost.

 

Vi følger sundhedsstyrelsens almindelige retningslinjer vedr. hygiejne. Vi har 2 medarbejdere som er hygiejne ansvarlige og løbende laver disse små temaperioder for børn såvel som forældre.

 

Den studerende får mulighed for snak/debat med det relevante personale inden for kost, hygiejne og indeklima.

 

 

 

 

 

 

Anbefalet litteratur i 1. praktik

Læs vores hjemmeside: www.ahornhuset.dk

 

 

 

 

 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Der vil være mulighed for 1 fast ugentlig vejledningstime samt løbende dialog i hverdagen.

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Den studerendes portfolio med iagttagelser, observationer, reflektioner osv kan inddrages til vejledning med kompetencemålet for øje.

 

 

Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato og praktikvejleders navn:

Den studerendes plan for arbejdet med 1. praktiks kompetencemål, videns- og færdighedsmål inkl. praktikvejleders udtalelse uploades i den studerendes portfolio og mailes til praktikansvarlig underviser senest en uge efter afholdt møde.

         

 

 
 

 
 

 

 

 


Sidst opdateret 28. maj 2018