Børnemiljø

Ahornhusets Børnemiljø 2012.

Børnemiljøet i Ahornhuset omfatter det enkelte barns liv i den fysiske, psykiske og æstetiske ramme.
 

Fysisk miljø:
- Børneperspektiv: Ahornhuset er et rummeligt og utraditionelt hus med køkken/pejsestue som husets centrum. Vi har store lyse stuer, mindre legerum, computerrum teaterrum malerværksted m.m. her krydser børnene ind og ud i et inspirerende miljø, som tilgodeser musiske, fysiske og kreative udfoldelser. Huset giver plads til legen, fordybelse, ro, nærhed og styrkelse af den gode sociale udvikling for alle børnene.
Huset har en meget stor legeplads, der i sin indretning giver muligheder for mange former for leg og udfoldelse. Vi har vores egen bus og køre fast ud til skov, strand, naturlegepladser m.m.


- De voksnes perspektiv: Her er rummelighed, plads til udfoldelse af ideer. Vi indretter vores hus ud fra børnenes behov og ønsker. Vi giver legen plads, forståelse, respekt og ordentlige vilkår. Vi samarbejder med forældrene om husets fysiske miljø.


- Læringsperspektiv: Børnene får viden om og erfaringer med natur, bål, kost, sport, kunst bevægelse og musik. De får gode sociale relationer, de udvikler evner og selvfølelse.
Handleperspektiv: Forældre og personale er deres nærmeste guider, som gode rollemodeller styrker vi børnenes sociale udvikling, deres personlige og sociale kompetencer. Vi forsøger Løbende at udvikle nye fysiske aktiviteter og udfordringer. Vi udnytter de fysiske rammer bedst muligt. Vi arbejder med børnenes muligheder for indflydelse.


 

Psykisk miljø:
Børneperspektiv: Børnene møder positive anerkende voksne, som de er trygge ved, de kan opsøge fællesskaber på tværs. Fællesskabet stiller krav til alle, såvel børn som forældre og personale. Fællesskabet betyder blandt andet:
?  Vi hilser på hinanden om morgenen, og vi siger farvel, når vi går hjem
?  Vi skal mærke, at vi er velkomne
?  Vi giver andre plads og opmærksomhed
?  Vi udviser empati og passer på hinanden
?  Vi hjælper hinanden
?  Vi har en god omgangstone
?  Vi passer godt på vores hus og vi rydder op inden vi går hjem.
 

De voksnes perspektiv: De voksne har et godt arbejdsmiljø og arbejder med aktiviteter de brænder for med små og store grupper. De er aktive i et fællesskab, hvor de er plads til nye ideer og udfoldelser og til videreudvikling af den pædagogiske hverdag i Ahornhuset .
Læringsplan: Vi giver børnene muligheder for medbestemmelse og indflydelse. De lærer gode vaner og omgangsformer. Vi lære dem selv at opsøge muligheder og konfliktløsninger.
Handleplan: De voksne er gode guider og medspillere. Vi har mange fællesarrangementer som giver fællesfølelse. Vi giver legen plads og muligheder. Vi bruger ekstra ressourcer på børn med særlige behov. Vi interviewer alle kommende skolebørn om deres trivsel i børnehaven.

 

 

Æstetisk miljø:
Børneperspektiv: Ahornhuset fremstår som en lys og rar institution med mange rum som giver muligheder for aktiviteter i mindre grupper ligeledes er der god plads til leg, og større udfoldelser med højt til loftet. Vi har masser af kunst på alle væggene, kunst som børnene gennem årene har lavet sammen med vores faste kunstner.
Voksenperspektiv: Husets hjerte er vores pejsestue her mødes vi om morgenen, forældrene kan sidde og nyde en kop kaffe, når de kommer med børnene, og når de henter dem senere på dagen. Når det er koldt tænder vi op i pejsen.
Læringsmiljø: Vi har en god omgangstonemed hinanden, vi viser respekt opbygger relationer og giver plads til fordybelse.
Handleplan: Vi evaluerer løbende børnemiljøet i Ahornhuset, dette gøres på personalemøder pædagogisk weekend, forældresamtaler, bestyrelsesmøder, forældremøder og i den daglige dialog med hinanden.
Vi har to årlige arbejdsweekender hvor personale, forældre og børn forskønner huset inde som ude.

 

 

Børn med særlige behov:
Af forskellige årsager kan børn i kortere eller længere perioder have brug for en særlig opmærksomhed og støttende foranstaltninger. For disse børn er der behov for ekstra fokus, så de kan få ro, støtte og guidning i særlige udfordringer.
Vi bruger personalemøderne til sparring og til at formidle vigtig information om barnet så vi sikre os at barnet for den støtte det har brug for.
Det er vigtigt at forældrene hele tiden er med omkring støtten til deres barn.

I særlige tilfælde inddrager vi vores nære samarbejdspartnere som sparrings konsulenter i arbejdet med de børn, der har brug for ekstra støtte og opmærksomhed, f.eks. talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker osv. altid i samarbejde med forældrene.