Sproglige kompetencer

Billede 1

Sproglige kompetencer-områder:

Leg, sang og musik.
Højtlæsning, rim og remser.
Samtale, spil, computer og andre aktiviteter.
Konflikter og løsning af disse.
Forståelse og aflæsning af barnets kropssprog.

 

Hvad vil vi opnå?

1. At barnet gennem børnehavetiden har udviklet alderssvarende sproglige færdigheder.
2. At barnet får erfaring med at udtrykke sig gennem musiske aktiviteter.
3. At barnet får erfaring med at bruge sproget i samvær med andre.
4. At barnet kan bruge sproget i konflikter.
5. At barnet kan udvise empati.

 

 

Hvad skal der til? (pædagogiske principper)

Alment:

1. Den pædagogiske planlægning skal tilgodese barnets sproglig udvikling.
2. Hverdagslivet og aktiviteterne skal vægte udvikling af barnets sprog.
3. Barnet skal gives muligheder for at knytte venskaber
4. Barnet skal øves i at sætte ord på følelser og via sproget lære at løse konflikter.
5. Barnet skal lære god omgangstone overfor såvel børn som voksne.
6. Personalet skal have tæt dialog med det enkelte barn og gruppen.
7. Personalet skal være bevidste om deres aktive medvirken til barnets sproglige udvikling.

Særligt:

1. Vi støtter op om børn der har særlige behov.
2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
3. Vi samarbejder med talepædagoger, pædagogoske vejledere og andre faggrupper.

 

Hvad gør vi? (midler og metoder)

Ament:

1. Daglig musik og bevægelse, som tilrettelægges for aldersopdelte grupper.
2. Kreative aktiviteter.
3. Storegruppen arbejder med "skrivedans" en gang om ugen
    det sidste halve år barnets børnehavetid.
4. Vi bruger bøger, højlæsning og fortælling.
5. Samtale hyggesnak, nærvær børn og voksne i mellem.
6. Generelle rolle lege.
7. Børnene støttes i konfliktløsning.
8. Vi udvikler rammerne for børnenes leg.
9. Børnene har adgang til computer og diverse spil.

Særligt:

1. Vi observerer og støtter op om det enkelte barn.
2. Vi har et tæt forældresamarbejde.
3. Vi samarbejder med andre faggrupper.
4. Vi arbejder med trin for trin.
5. Vi bruger "fri for mobning kufferten".

 

Evaluering:

1. Vi evaluerer på vores personalemøder.
 

Til evaluering og dokumentation bruger vi skema fra EVA.